(Please recite Psalms 20, 30, 88, 121, and 130.) Malkah Esther bas Sarah

Leah Nacha bas Esther Bryna

Efrat bas Oshra

Yaffa bas Monavar

Chayim Avraham ben Shifrah Zisel

Esther Hadassah bas Devorah

Shaya ben Elka Rivkah

Perel Ella bas Elka Rivkah

Chaim ben Hesse

Noam Shmuel ben Chanah Elisheva

Yita Rachel bas Chayah Sarah

Elanah Dinah bas Liron Rivkah

Sarah bas Rachel

Rivkah Esther bas Naomi

Yosef Mordechai ben T’hilah Simchah

Rivkah bas Chavah

Moshe Mordechai ben Sarah Etel

Rabbanit Mazal Tov Rira bas Simchah

David Chayim ben Leah

Elisheva bas Miryam

Zehavah Golda bas Shoshanah