Caption for HaRav Yitzchok Kolodetsky shlita, son-in-law of HaGaon HaRav Chaim Kanievsky shlita, visited Metivta Tiferet Torah to share divrei Torah and chizuk with the b’nei ha’yeshivah.